வக்ரதுண்ட மஹாகாய ஸூர்யகோடி ஸமப்ரபா /
அவிக்னம் குருமே தேவ ஸர்வகார்யேஷு ஸர்வதா //

Copyright © 2012 - Shradhaah Powered by Digi Web Solutions